ALTERNATYVAUS KURO DIEGIMAS UAB „ARDI LT“


UAB „Ardi LT įgyvendina projektą, kurio pagrindinis tikslas – mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį, keičiant jį alternatyviuoju, bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pramonės įmonės veikloje.

Projekto metu įmonė įdiegs naujus šilumos siurblius, kurie leis sumažinti energijos sąnaudas nuo 458,11 MWh/metus iki 415,99 MWh/metus bei sumažinti išmetamą ŠESD kiekį nuo 145,34 tCO2/metus iki 138,41 tCO2/metus.

Projektas prisidės prie iškastinio kuro naudojimo mažinimo ir mažesnio pirminės energijos suvartojimo kiekio bei išmetamo ŠESD kiekio mažinimo. Taip bus prisidedama prie bendro Lietuvos poveikio mažinimo klimato kaitai, švarios ir teisingos energetikos, žiedinės ekonomikos skatinimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, ekstremalių klimato reiškinių rizikos prevencijos ir rizikos valdymo, sprendžiamos oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problemos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“

Bendra projekto vertė 81 750 EUR, iš kurių 69 488 EUR skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas pradėtas 2024 m. vasario mėn. ir bus įgyvendintas iki 2026 m. rugpjūčio mėn.
Projektas AEI gamybos pajėgumų įrengimas UAB „ARDI LT“


UAB "Ardi LT", įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Ardi LT““. Projekto metu bus įsigyta 140 kW galios saulės elektrinė, kuri generuos iki 140 MWh el. energijos per metus, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams, taip sumažinant tradicinės energijos suvartojimą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 136 977,00 Eur, iš kurių 86 783,90 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2023 liepos mėn. iki 2024 liepos mėn.
Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą


UAB „Ardi LT“ įgyvendina projektą „UAB „Ardi LT“ investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0066 pagal veiksmų programos priemonę „COVID-19 PRODUKTAI LT“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859.

Šio projekto tikslas – investuoti į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą.

Siekdama diversifikuoti įmonės veiklą, UAB „Ardi LT“ planuoja išplėsti siūlomos produkcijos spektrą naujais produktais ir rinkai pasiūlyti kovai su COVID-19 skirtus medicininius reikmenis – mobilius paciento transportavimo izoliatorius.

Veiklos įgyvendinimo metu bus įsigyjama ši naujų produktų gamybai reikalinga įranga: metalo lakštų pluošto lazerio pjovimo staklės ir CNC frezavimo centras.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei ženkliai padidinti gamybos ir pardavimų apimtis, bus užtikrinamas darbo našumo augimas, o taip pat plėtra į naujas rinkas, kadangi bus gaminama medicininės paskirties priemonė, skirta kovai su COVID-19.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendras projekto biudžetas – 180 535,00 eurų.
Projekto įgyvendinimui skirtas 144 428,00 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-03-09 – 2021-11-02.
Erdvę taupančių miegamojo baldų originalių dizainų sukūrimas


1991 metais įsikūrusi UAB „Ardi LT“ šiandien yra viena didžiausių įstaigų ir prekybos įmonių baldų gamintojų Lietuvoje, kuri vykdo standartinių ir nestandartinių baldų iš įvairių medžiagų (medžio, plastiko, stiklo ir kt.) gamybą. UAB „Ardi LT“ įvertinus tai, kad nemaža dalis gyventojų tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse (ypatingai didmiesčiuose) gyvena nedidelio ploto butuose, o brangstant nekilnojamam turtui mažos gyvenamosios erdvės dar labiau populiarėja. Dėl šios priežasties vis sudėtingiau tampa gyvenamojoje erdvėje sutalpinti visus reikalingus baldus, todėl erdvę taupančių originalaus dizaino baldų populiarumas nuolat auga. Tai paskatino UAB „Ardi LT“ žengti į šią rinką ir jai pasiūlyti savo sukurtus originalaus dizaino erdvę taupančius baldus.

Įmonė atsižvelgdama į augančius rinkos poreikius bei siekdama užtikrinti tolesnę verslo plėtrą ir produktyvumo augimą įmonė nusprendė investuoti į didesnę pridėtinę vertę sukuriančių erdvę taupančių originalaus dizaino baldų sukūrimą. Todėl 2016 m. lapkričio mėn. UAB „Ardi LT“ pateikė paraišką ES struktūrinių fondų paramai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“ bei pradėjo įgyvendinti projektą, kurio tikslas – sustiprinti įmonės konkurencingumą, kuriant naujus gaminių dizaino sprendimus ir taip didinant gaminių patrauklumą.

2017 m. balandžio 20 dieną UAB ‚Ardi LT“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Erdvę taupančių miegamojo baldų originalių dizainų sukūrimas“ Nr. Nr. S-03.3.1-LVPA-K-838-01-0161, kuria įmonei skirtas 10 000,00 Eur. finansavimas. Įgyvendindama šį projektą įmonė sukūrė 5 originalaus dizaino daugiafunkcinius miegamojo baldus, kurių funkcionalumas keičiasi juos transformuojant.

UAB „Ardi LT“ komanda tikisi, kad projekto įgyvendinimo dėka išaugs įmonės apyvarta ir darbo našumas, kadangi jo metu sukurti bei rinkai pateikti patrauklesni ir didesnę pridėtinę vertę vartotojams sukuriantys originalaus dizaino produktai. Sėkmingas projekto įgyvendinimas taip pat padės įmonei sustiprinti konkurencingumą vietinėje ir tarptautinėje rinkose. Projekte numatytų originalių baldų dizainų sukūrimas prisidės ir prie socialinių problemų sprendimo, kadangi erdvę taupantys baldai yra skirti mažoje erdvėje gyvenantiems asmenims, visų pirma daugiavaikėms ir jaunoms šeimoms, studentams ir kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms.

Projekto pabaiga – 2018-09-28.
UAB „ARDI LT“ įgyvendina projektą „Verslo valdymo sistemos diegimas UAB „Ardi LT“"

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 29.815,03 Eur (dvidešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų penkiolikos eurų ir 03 centų) projektui skirtų finansavimo lėšų.

Projekto tikslas - padidinti UAB „Ardi LT“ produktyvumą diegiant verslo valdymo sistemą. Įdiegtas sprendimas suteiks galimybę geriau valdyti įmonės materialinius ir žmogiškuosius resursus, kadangi bus automatizuoti gamybos ir veiklos organizavimo procesai, taip pat bus susisteminti verslo duomenys. Įmonės poreikiams pritaikyta sistema – patogus ir efektyvus e-verslo sprendimas, leidžiantis tobulinti įmonės veiklą, didinti darbo efektyvumą ir produktyvumą, didinti konkurencingumą bei mažinti kaštus.
Projektas „Šiuolaikinių vadybos metodų diegimas UAB „ARDI LT““

2013 m. kovo mėn.15 d. UAB „ARDI LT“ pasirašė projekto „Šiuolaikinių vadybos metodų diegimas UAB „Architektūra ir dizainas““ (Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-209) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas LT“.

Projekto suma – 115.000,00 Lt. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Projekto lėšomis gamybos procese įdiegti šiuolaikiniai vadybos metodai, patobulino tiekimo grandinės valdymą ir padidino gamybos proceso efektyvumą. Tai savo ruožtu padidino pardavimus, sumažino investicijas į atsargas ir padidino įmonės pelningumą. Taip pat dėl šio tiekimo grandinės patobulinimo išaugo įmonės apyvarta nuo 20 iki 40 procentų (tame tarpe ir eksportas). Padidėjo gamybos darbuotojų darbo našumas (o kartu ir gamybiniai pajėgumai) nuo 15 iki 50 procentų. Tai taip pat prisidėjo prie apyvartos bei eksporto pajamų augimo.

Įgyvendinus projektą įdiegti skaidrūs, valdomi, išmatuojami procesai ir užtikrintas ilgalaikis kompanijos konkurencingumas.